สไลด์แนะนำการใช้งานภาษา R เบื้องต้นในการสร้างกราฟและสร้างแบบจำลอง

ดาวน์โหลดสไลด์แนะนำการใช้งานภาษา R ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ แนะนํา R และ RStudio โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานใน R การอ่านไฟล์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษา R เบื้องต้น การเลือกเงื่อนไข (IF) การวนรอบ (loop) การเขียนฟังก์ชัน การสร้างกราฟด้วย R เบื้องต้น การสร้างโมเดล classification ด้วย R เบื้องต้น ท่านใดสนใจดาวน์โหลดได้จาก link นี้หรีอ click ที่รูปได้เลยครับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำโปรเจคทาง Data Science

จากการทำโปรเจคทางด้าน Data Science ที่ผ่านมามักจะพบบุคคล (อย่างน้อย) 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ นั่นคือ 1. Business Person เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องและจะเป็นผู้อธิบายเงื่อนไข สิ่งที่ต้องการจะได้จากโปรเจค 2. IT Person เป็นผู้ที่ดูแล Infrastructure ของบริษัท จะต้องอธิบายเรื่องที่เก็บข้อมูลต่างๆ และวางแผนการนำผลที่ได้ไปจัดการต่อ 3. Data Analyst เป็นผู้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต้องการ ซึ่ง 3 ฝ่ายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของ กระบวนการ CRISP-DM ที่เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลครับ ผมขอทวนขั้นตอนของ CRISP-DM อีกครั้งว่าคือออะไร ส่วนรายละเอียดย่อยๆ แต่ละขั้นตอนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูจากรูปภาพได้เลยครับ CRISP-DM เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งประกอบด้วย 6

แจกฟรีสไลด์ส่วนการจัดการข้อมูลด้วย R

สไลด์เรื่องการจัดการข้อมูลด้วย R จากการอบรม Advanced Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio โดยมีหัวข้อดังนี้ แนะนำ R และ RStudio โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานใน R การอ่านไฟล์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษา R เบื้องต้น การเลือกเงื่อนไข (IF) การวนรอบ (loop) การเขียนฟังก์ชัน การสร้างกราฟด้วย R เบื้องต้น การสร้างโมเดล classification ด้วย R เบื้องต้น การติดตั้ง R Extension ใน RapidMiner

สไลด์การบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ดาต้า คิวบ์ได้รับโอกาสไปบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่านใดสนใจสไลด์การบรรยายดูได้จากรูปด้านล่างนี้ได้เลยครับ Introduction to Data Mining and Big Data Analytics from Big Data Engineering, Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University