คำอธิบายหลักสูตร

Tableau เป็นเครื่องมือที่ใช้ในที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล (data visualization) ได้หลากหลายมิติ ผ่านการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ง่ายสำหรับการนำเสนอการสรุปข้อมูลและสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ได้ทันที ซึงสามารถช่วยให้เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเครื่องมือนี้มีรูปแบบการนำเสนอรายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายในการนำเสนอต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ Tableau ยังรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย เช่น Microsoft Excel, MS SQL Server และฐานข้อมูล (database) อื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยในหลักสูตรนี้จะแนะนำการเลือกใช้ Chart แบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลเพื่อการแสดงผลและปูพื้นฐานการใช้งาน Tableau ในการสร้าง chart แบบต่างๆ

หัวข้อการอบรม

 • แนะนำการเลือกใช้ Chart แบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลเพื่อใช้ในการแสดงผล
 • การนำเข้าข้อมูลและเชื่อมโยง (Join) ข้อมูลกับ Table อื่น ๆ
 • แสดงผลด้วย Chart และ Table รูปแบบต่าง ๆ
 • แสดงกรอง (Filter) และคัดเลือก (Sort) ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล
 • การกำหนดรูปแบบชองวันที่และการแสดงผล
 • การสร้าง Calculate Fields และการใส่ค่าผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
 • workshop การสร้าง Dashboard สำหรับการเตรียมนำเสนอข้อมูล

วิทยากร

 • คุณชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์
  • Data Analyst
  • บริษัท Cube Analytics Consulting