เอกสารด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งเอกสารที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร Practical Data Science and Machine Learning with RapidMiner TurboPrep and AutoModel ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม 3 วันตั้งแต่วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ครับ โดยในเอกสารนี้จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่

 • พื้นฐานทางสถิติ
 • Descriptive Statistics
  • ค่าเฉลี่ย (Mean)
  • ค่ามัธยฐาน (Median)
  • ค่าฐานนิยม (Mode)
  • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
  • Rank-ordered Statistics
  • การหา Outlier ด้วยวิธี IQR (Inter Quartile Range)
  • การหาค่า Correlation
  • ความน่าจะเป็น (Probability)

ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ หรือคลิกที่รูปด้านล่างได้เลยครับ

ดาวน์โหลดฟรีเอกสารพื้นฐานสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทาง Machine Learning
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *