ดาวน์โหลดฟรีเอกสารการใช้งาน RapidMiner TurboPrep เบื้องต้น

เอกสารด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งเอกสารที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร Practical Data Science and Machine Learning with RapidMiner TurboPrep and AutoModel ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม 3 วันตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ครับ โดยในเอกสารนี้จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  • การดูรายละเอียดของข้อมูล (show detail)
  • การเรียงลำดับข้อมูล (sort)
  • การแทนค่าข้อมูล (replace)
  • การแทนค่าว่าง (replace missing value)
  • การเลือกข้อมูลบางตัวอย่าง (filter examples)
  • การ join ข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกัน
  • การ Export Data และ Process

ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ หรือคลิกที่รูปด้านล่างได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *