การประยุกต์ใช้ Predictive Modeling ในเชิงธุรกิจ (Business)

ในหลายๆ ครั้งเวลาทำงานเรามักจะต้องหาก่อนว่าจะนำข้อมูลที่มีมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้างครับ รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างการนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Predictive Modeling ไปใช้ในเชิงธุรกิจ ได้แก่

Customer recruitment from a prospect database คือ การหาว่าลูกค้าเป้าหมาย (prospects) คนใดบ้างที่มีโอกาสจะซื้อสินค้าหรือบริการมากสุด

Cross-sell/up-sell campaign เป็นการหาว่าลูกค้าคนใดบ้างที่เคยซื้อสินค้า X ไปแล้วจะมีโอกาสจะซื้อสินค้า Y หรือ ลูกค้าดนใดบ้างที่เคยซื้อสินค้า Z ไปแล้วมีแนวโน้มจะซื้อสินค้า Z มากขึ้น

Next-best offer เพื่อหาสินค้าหรือบริการใดบ้างที่ลูกค้ามีแนวโน้มจะซื้อหรือใช้บริการในครั้งถัดไป

Customer retention เพื่อหาว่าลูกค้าคนใดบ้างมีโอกาสจะยกเลิกการใช้บริการ

Customer lifecycle management เป็นการคำนวณว่าระยะเวลาอีกนานแค่ไหนลูกค้าถึงจะยกเลิกการใช้บริการ

Win-back campaign เป็นการหาว่าลูกค้าที่ยกเลิกการใช้บริการไปแล้วคนใดบ้างมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีก

Customer future value or lifetime value เป็นการคาดการณ์มูลค่าของการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการของลูกค้าแต่ละราย


ที่มา: Predictive Analytics for Marketers

#datascience #predictive #classification#datacube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *