คำอธิบายหลักสูตร

Looker Studio หรือชื่อเดิมว่า Google Data Studio เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงภาพ (data visualization) ที่ใช้งานง่ายและทำงานผ่านหน้า web browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องของเราเอง ในหลายๆ หน่วยงานได้นำ Looker Studio ได้มีการนำไปใช้ในการนำเสนองาน (แทน PPT) เนื่องจากสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดในส่วนที่สนใจได้ทันที และ Looker Studio ยังสามารถดึงข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น Google Sheet, ฐานข้อมูล (database) หรือ Big Query อีกด้วย โดยในหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานการใช้งาน Looker Studio ในการสร้าง chart แบบต่างๆ

หัวข้อการอบรม

  • แนะนำการสร้าง Chart แบบต่างๆ ด้วย Google Data Studio
  • แสดงผลด้วย Pie Chart และ Donut Chart
  • แสดงผลด้วย Table รูปแบบต่าง
  • แสดงผลด้วย Bar Chart และ Stacked Bar Chart
  • workshop การสร้างรายงานจากผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า (customer segmentation)

วิทยากร

  • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
    Data Science Team Lead บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด