ภาพรวมของหลักสูตร

ในการพัฒนาโครงการซึ่งประยุกต์ใช้วิธีการของ Data Science เพื่อมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยจากแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของหลายๆ แนวทางพบว่ามีขั้นตอนต่างๆ ที่คล้ายกันดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลให้เหมาะสม
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • วัดประสิทธิภาพ
 • แปลความและนำไปใช้งานต่อ

ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นคือจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้าง model ทาง Machine Learning แบบต่างๆ แทนที่จะให้เวลากับการเตรียมข้อมูลและการแปลผลเสียมากกว่า

ดังนั้นในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 1 วันที่จะแสดงให้เห็นภาพการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end-to-end process) ของ Data Science โดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภท No-Code/Low-Code Platform ที่ชื่อว่า RapidMiner ตั้งแต่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล และพัฒนาเป็น web application ที่แสดงข้อมูลและรับค่าจากผู้ใช้งาน

หัวข้อการอบรม

 • แนะนำเกี่ยวกับ Data Science
 • แนะนำแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวทางของ Data Science
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server ด้วย RapidMiner
 • การจัดการและแก้ไขข้อมูล (data preparation) ด้วย RapidMiner
 • การสร้างโมเดลทาง Machine Learning ด้วย RapidMiner Auto Model
 • การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ chart ประเภทต่างๆ ด้วย RapidMiner AI Hub
 • การพัฒนา web application เพื่อให้ user ใช้งาน ด้วย RapidMiner AI Hub

รายละเอียดการอบรม

 • วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30-16:30 น.
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 3,999 บาท
 • อบรมที่ Cube Space by Data Cube (ชั้น 4 อาคาร ลิขิต) ตรงข้าม MRT สถานีลาดพร้าว
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น