ภาพรวมของหลักสูตร

ในการพัฒนาโครงการซึ่งประยุกต์ใช้วิธีการของ Data Science เพื่อมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยจากแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของหลายๆ แนวทางพบว่ามีขั้นตอนต่างๆ ที่คล้ายกันดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลให้เหมาะสม
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • วัดประสิทธิภาพ
 • แปลความและนำไปใช้งานต่อ

ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นคือจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้าง model ทาง Machine Learning แบบต่างๆ แทนที่จะให้เวลากับการเตรียมข้อมูลและการแปลผลเสียมากกว่า

ดังนั้นในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 1 วันที่จะแสดงให้เห็นภาพการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end-to-end process) ของ Data Science โดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภท No-Code/Low-Code Platform ที่ชื่อว่า RapidMiner ตั้งแต่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล และพัฒนาเป็น web application ที่แสดงข้อมูลและรับค่าจากผู้ใช้งาน ซึ่งในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การทำ Workshop เพื่อให้ได้ระบบขึ้นมา

หัวข้อการอบรม

 • แนะนำเกี่ยวกับ Data Science และ Machine Learning
 • แนะนำแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวทางของ Data Science
 • การ import ข้อมูลเข้ามาด้วย RapidMiner Turbo Prep
 • การดูข้อมูลในลักษณะต่างๆ (data exploration)
 • การแก้ไขข้อมูลและสร้างตัวแปรใหม่ (data engineering) ด้วย RapidMiner TurboPrep
  • การสร้างตัวแปรใหม่จากตัวแปรวันที่ (date)
  • การแก้ไขค่าของข้อมูลให้ถูกต้อง
 • การสร้างโมเดลทาง Machine Learning ด้วย RapidMiner Auto Model
  • Random Forest
  • Gradient Boosted Tree (GBT)
  • Deep Learning
 • การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ chart ประเภทต่างๆ ด้วย RapidMiner AI Hub
 • การพัฒนา web application เพื่อให้ user ใช้งาน ด้วย RapidMiner AI Hub

รายละเอียดการอบรม

 • วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30-16:30 น.
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 3,999 บาท
  • (ราคารวม vat 7% แล้ว แต่ทางหน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
  • สามารถออกใบกำกับภาษีในนามหน่วยงานหรือบุคคลได้ครับ (ออกโดยบริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ PDF และ สามารถดู record ย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • อบรมที่ Cube Space by Data Cube (ชั้น 4 อาคาร ลิขิต ซอยลาดพร้าว 23) ตรงข้าม MRT สถานีลาดพร้าว หรือ Online ผ่านทาง Zoom
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ครับ

จัดการอบรมโดย บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด (Cube Edu-sine)
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email:  chutimon@datacubeth.ai หรือ eakasit@datacubeth.ai
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งรุ่นที่ 2 แล้วจำนวน 8 ท่าน

 1. คุณ วีนารัตน์
 2. คุณ วรศักดิ์
 3. คุณ คณนันท์
 4. คุณ บรรพต
 5. คุณ ประจักษ์​
 6. คุณ ปิยะวัฒน์
 7. คุณ ชลัช
 8. คุณ อนุชา