สรุป use case ในการนำ Data Science ไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ (business) และการตลาด (marketing)

  • Customer Lifetime Value การประเมินมูลค่าของลูกค้า (customer lifetime value) หรือเรียกย่อๆ ว่า CLV เป็นการพิจารณามูลค่าของลูกค้าแต่ละรายตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทอยู่ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นรายบุคคลได้ รายละเอียดเพิ่มเติม
  • Customer Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation) เป็นแนวคิดทางการตลาดที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ โดยเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยมีเงื่อนไขระบุไว้แต่แรกแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
  • Propensity to Buy วิธีการนี้เป็นการเลือกว่าลูกค้าคนไหนมีโอกาสจะซื้อสินค้าบ้างจะได้นำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงใจกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและไม่ต้องส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปหาลูกค้าแบบสุ่มหรือทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติม
  • Recommendation ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าไว้ได้และสามารถแนะนำสินค้าที่ตรงใจกับที่ลูกค้าต้องการเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้อย่างอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม
  • Churn Prevention การรักษาลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทต่อไปเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องครับ และจากการวิจัยพบว่าการหาลูกค้าใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรักษาลูกค้าเดิมสูงถึงประมาณ 5-10 เท่าเลยทีเดียว รายละเอียดเพิ่มเติม