หัวข้อการอบรม

 • แนะนำแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ
 • แนะนำการสร้าง Chart แบบต่างๆ ด้วย Google Data Studio
 • แสดงผลด้วย Pie Chart และ Donut Chart
 • แสดงผลด้วย Table รูปแบบต่าง
 • แสดงผลด้วย Bar Chart และ Stacked Bar Chart
 • Workshop 1: Customer Segmentation for Retail Business
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าและช่วงเวลาด้วยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio
  • การปรับให้ข้อมูลอยู่ในช่วง scale เดียวกัน
  • การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means
  • การนำผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้ามาแสดงในรายงานด้วย Google Data Studio
  • แสดงตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงสัดส่วนและจำนวนลูกค้าของแต่ละกลุ่มและรวมทั้งหมด
  • การแปลผลของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงตารางเปรียบเทียบข้อมูล demographic กับผลที่แบ่งกลุ่มได้
  • แสดงตัวเลือกให้ filter เฉพาะข้อมูลที่สนใจ
  • การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละ chart ในหน้ารายงาน
  • ตัวอย่าง report
 • Workshop 2: Customer Segmentation for Financial Business
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการชำระเงิน(payment)ด้วยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio
  • การปรับให้ข้อมูลอยู่ในช่วง scale เดียวกัน
  • การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means
  • การนำผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้ามาแสดงในรายงานด้วย Google Data Studio
  • แสดงตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงสัดส่วนและจำนวนลูกค้าของแต่ละกลุ่มและรวมทั้งหมด
  • การแปลผลของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงตารางเปรียบเทียบข้อมูล demographic กับผลที่แบ่งกลุ่มได้
  • แสดงตัวเลือกให้ filterเ ฉพาะข้อมูลที่สนใจ
  • การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละchartในหน้ารายงาน

หมายเหตุ ทั้ง 2 workshop จะมีแนวทางการสร้างที่คล้ายกันแต่ข้อมูลเป็นคนละชุดกัน

วิทยากร

 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา RapidMiner Ambassador & Certified RapidMiner Expert, Lead Data Scientist, Data Cube และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนต่างๆ
 • คุณชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์ Data Analyst, Data Cube

วันเวลาและสถานที่อบรม

 • รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:30 – 17:00 น.
 • ห้องอบรม Cube Space by Data Cube ชั้น 4 ห้องที่ 2 อาคารลิขิต ซอยลาดพร้าว 23 (ตรงข้าม MRT ลาดพร้าว)

ค่าลงทะเบียน

 • ราคา 3,499 บาท (ราคารวม vat 7% และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม flash drive 

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งมาแล้วจำนวน 15 ท่าน (รับไม่เกิน 16 ท่านเพื่อให้มี social distance ครับ)

 1. คุณ. สิรินพร
 2. คุณ adisak
 3. คุณ Saroj
 4. คุณ Anuwat
 5. คุณ อโณทัย
 6. คุณ ณัฐสินี
 7. คุณ เมสินี
 8. คุณ บริวัตร
 9. คุณ Eiji
 10. คุณ ศิระ
 11. คุณ ศิระ
 12. คุณ ศิระ
 13. คุณ อิทธินันท์
 14. คุณ วรวุทธิ์
 15. คุณ อนุวัฒน์

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)