หัวข้อการอบรม

 • แนะนำแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ
 • แนะนำการสร้าง Chart แบบต่างๆ ด้วย Google Data Studio
 • แสดงผลด้วย Pie Chart และ Donut Chart
 • แสดงผลด้วย Table รูปแบบต่าง
 • แสดงผลด้วย Bar Chart และ Stacked Bar Chart
 • Workshop 1: Customer Segmentation for Retail Business
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าและช่วงเวลาด้วยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio
  • การปรับให้ข้อมูลอยู่ในช่วง scale เดียวกัน
  • การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means
  • การนำผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้ามาแสดงในรายงานด้วย Google Data Studio
  • แสดงตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงสัดส่วนและจำนวนลูกค้าของแต่ละกลุ่มและรวมทั้งหมด
  • การแปลผลของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงตารางเปรียบเทียบข้อมูล demographic กับผลที่แบ่งกลุ่มได้
  • แสดงตัวเลือกให้ filter เฉพาะข้อมูลที่สนใจ
  • การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละ chart ในหน้ารายงาน
  • ตัวอย่าง report
 • Workshop 2: Customer Segmentation for Financial Business
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการชำระเงิน(payment)ด้วยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio
  • การปรับให้ข้อมูลอยู่ในช่วง scale เดียวกัน
  • การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means
  • การนำผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้ามาแสดงในรายงานด้วย Google Data Studio
  • แสดงตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงสัดส่วนและจำนวนลูกค้าของแต่ละกลุ่มและรวมทั้งหมด
  • การแปลผลของแต่ละกลุ่ม
  • แสดงตารางเปรียบเทียบข้อมูล demographic กับผลที่แบ่งกลุ่มได้
  • แสดงตัวเลือกให้ filterเ ฉพาะข้อมูลที่สนใจ
  • การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละchartในหน้ารายงาน

หมายเหตุ ทั้ง 2 workshop จะมีแนวทางการสร้างที่คล้ายกันแต่ข้อมูลเป็นคนละชุดกัน

วิทยากร

 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา RapidMiner Ambassador & Certified RapidMiner Expert, Lead Data Scientist, Data Cube และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนต่างๆ
 • คุณชุติมณฑน์ ภักดีสิโรตม์ Data Analyst, Data Cube

วันเวลาและสถานที่อบรม

 • รุ่นที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 – 17:00 น.
 • จัดอบรมแบบ online

ค่าลงทะเบียน

 • ราคา 2,999 บาท (ราคารวม vat 7% และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม flash drive 

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งมาแล้วจำนวน 7 ท่าน

 1. คุณทองสา
 2. คุณ รัชนีกร
 3. คุณ เขมิกา
 4. คุณ กิตติคุณ
 5. คุณ กาญจน์
 6. คุณ จารุมาศ
 7. คุณ วิกรณ์

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)