หัวข้อการอบรม

การอบรมนี้เป็นการเน้น workshop แบบเข้มข้น 1 วันเต็ม กับการสร้าง recommendation engine ด้วย python โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

 • แนะนำ Recommendation System และตัวอย่างระบบต่างๆ
 • แนะนำชุดข้อมูล (dataset) ที่ใช้
 • สำรวจข้อมูล (data exploration)
 • สร้างระบบ Recommendation System ด้วย Python โดยใช้วิธี
  • Most popular content
  • Based on personal taste
  • Collaborative. Filtering ด้วยวิธีการ
   • memory based (KNN)
   • model based (matrix factorization)
 • การทำ Evaluation
 • การปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

ตัวอย่างของสไลด์การอบรม

วิทยากร

 • Chaloemphon Sirikayon อาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

วันเวลาและสถานที่อบรม

 • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 – 17:00 น.
 • ห้องอบรม Cube Space by Data Cube ชั้น 4 ห้องที่ 2 อาคารลิขิต ซอยลาดพร้าว 23 (ตรงข้าม MRT ลาดพร้าว)

ค่าลงทะเบียน

 • ราคา 2,999 บาท (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม flash drive 

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งแล้วจำนวน 14 ท่าน (รับไม่เกิน 14 ท่านเพื่อให้มี social distance ครับ)

 1. คุณ ธนัฏฐ์นัญก์
 2. คุณ สมเกียรติ
 3. คุณ ทองพูล
 4. คุณ ธัญญรัตน์
 5. คุณ ขวัญตา
 6. คุณ พฤทธิ์
 7. คุณ เสาวรักษ์
 8. คุณ จิตดำรง
 9. คุณ จิราวรรณ
 10. คุณ วรากร
 11. คุณ ไตรเทพ
 12. คุณ ปัทมา
 13. คุณ กันยารัตน์
 14. คุณ จตุรงค์

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)