*** เป็นการอบรมแบบ online ผ่านระบบ ZOOM และสามารถดู record ย้อนหลังเพื่อทบทวนได้ตลอดครับ ***

ภาพรวมของหลักสูตร

ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) จำเป็นจะต้องเตรียมข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางที่เรียกว่า Analytical Base Table (ABT) ซึ่งประกอบด้วยแถวที่แสดงตัวอย่างของข้อมูล(unit of analysis) และคอลัมน์ซึ่งแสดงตัวแปร(feature/attribute) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งโดยปกติแล้วตาราง ABT นี้จะเกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลหลายตารางและการคัดเลือกหรือสร้างตัวแปรใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจมาใช้ ซึ่งส่วนนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานในโครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง นอกจากนี้การจัดการข้อมูลที่มีรูปแบบพิเศษ เช่น ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา (Time Series) และข้อมูลประเภทที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ (text) หรือ log data ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในการอบรมหลักสูตรนี้จึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

 • concept ของการจัดการข้อมูล (data preparation) และ การสร้างคุณลักษณะใหม่ๆ (feature engineering)
 • การจัดการและเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data)
  • การแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้า (Customer Segmentation) ตามพฤติกรรมการชำระเงิน
  • การคาดการณ์ว่าลูกค้าคนใดบ้างจะซื้อสินค้าในอนาคต (Propensity to Buy)
 • การจัดการและเตรียมข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data)
  • การแปลงข้อมูล web access log เพื่อการแสดงผล
  • การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Twitter
 • การจัดการและเตรียมข้อมูลอนุกรมเวลา (time series)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

 • ทบทวนกระบวนการมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM
 • สร้าง repository สำหรับการจัดการข้อมูลในเครื่อง (local) และใน AI Hub (server)
 • การใช้งาน AI Hub เบื้องต้น เช่น
  • การ submit process เพื่อไปรันบน AI Hub
  • การตั้ง schedule เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ
 • การเตรียมข้อมูลขั้นพื้นฐานด้วย RapidMiner Studio ได้แก่
  • การเลือกแอตทริบิวต์ในตาราง (Select Attributes)
  • การเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ (Filter Examples)
  • การแทนค่าในข้อมูล (Map)
  • การลบค่าว่างที่เกิดขึ้นในข้อความ (Trim)
  • การแทนที่ค่าว่างในข้อมูล (Replace Missing Values)
  • การสร้างแอตทริบิวต์ใหม่ (Generate Attributes)
  • การเชื่อมโยงข้อมูล 2 ตาราง (Join)
  • การรวมค่า (Aggregate)
  • การสร้างตาราง Pivot
 • การเตรียมข้อมูลขั้นสูงด้วยRapidMiner Studio ได้แก่
  • การวนลูปต่างๆ (Loop Example, Loop Values, Loop Files)
  • การจัดการกับ Macro
  • การเลือกเงื่อนไขเพื่อให้ทำงาน (Select Subprocess, Branch)

วันที่ 2

 • Workshop การจัดการและเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data)
  • การเตรียมข้อมูลตามพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายเพื่อทำการจัดกลุ่ม (Customer Segmentation)
   • การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อหาพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้าแต่ละราย
   • สร้างตัวแปรใหม่ทางธุรกิจ เช่น
    • จำนวนครั้งในการชำระเงิน ตรงเวลา ล่าช้า หรือ ก่อนเวลา
    • จำนวนวันที่ชำระเงิน ล่าช้า หรือ ก่อนเวลา
   • เตรียมข้อมูลเพื่อทำ clustering
  • การเตรียมข้อมูล (ตาราง ABT) สำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อทำ Response Modeling (Propensity to Buy)
   • การกำหนดค่า window ต่างๆ เช่น action window และ observation window
   • การสร้างตัวแปรใหม่ทางธุรกิจ เช่น ความถี่ (frequency) ปริมาณที่ซื้อ (quantity)
 • การจัดการข้อความ (Text Preprocessing) เช่น
  • การตัดคำ (tokenization)
  • การทำ Stemming
  • การหา POS (Part Of Speech) ต่างๆ
 • Workshop การจัดการและเตรียมข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Data)
  • การแปลงข้อมูล web access log เพื่อการแสดงผล (data visualization) ในรูปแบบของกราฟต่างๆ เช่น
   • แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลา
   • แสดงจำนวน status หลังจากการ request ไปที่ server
  • การดึงข้อมูลจาก Twitter และการจัดการกับข้อความที่ได้
   • ดึงข้อมูลจาก Twitter แบบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเขียน code
   • แปลงข้อความจาก Twitter ให้เป็นตาราง

วันที่ 3

 • การทำ Feature Engineering ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
  • การแบ่งช่วงข้อมูล (Discretization)
  • การแปลงการกระจายตัว(distribution) ของข้อมูล
  • การหา Outlier ด้วยวิธี IQR (Inter Quartile Range)
  • การปรับช่วงของข้อมูล (Normalization)
  • การจัดการกับข้อมูลอนุกรมเวลา(Time Series)
 • Workshop การจัดการข้อมูลอนุกรมเวลาด้วย RapidMiner Studio
  • การจัดการข้อมูลจากSensor ต่างๆ
  • การจัดการข้อมูลสภาพอากาศต่างๆ

วิทยากร

ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
(ผู้ร่วมก่อตั้งและ หัวหน้าทีม Data Science บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง)

ประสบการณ์

 • ผู้แต่งหนังสือเรื่อง A Little Book of Big Data and Machine Learning
 • เป็น RapidMiner Ambassador ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2016
 • ที่ปรึกษาทางด้าน Data Analytics บริษัทอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาทางด้าน Data Science บริษัทน้ำมัน
 • พัฒนาโครงการทางด้าน Data Scienceให้กับบริษัทค้าปลีก (retail) และขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Tele-marketing)
 • พัฒนาโครงการทางด้าน Data Science ให้กับบริษัทจัดการสินเชื่อ
 • พัฒนาโครงการทางด้าน Machine Learning ให้กับบริษัทผลิตสินค้า
 • พัฒนาโครงการทางด้าน Machine Learningให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
 • วิทยากรอบรมการใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Science และ Machine Learning ด้วย RapidMiner ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ
 • วิทยากรอบรมการใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Science และ Machine Learning ด้วย RapidMiner ให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturer)
 • วิทยากรอบรมการใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Science และ Machine Learning ด้วย RapidMiner ให้กับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีใบ certificate ที่เกี่ยวข้องกับ RapidMiner ทุกใบ (7 ใบ)

วันและเวลาการอบรม

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลาการอบรม 3 วัน)

เวลา: 09:30-17:00 น.

ค่าลงทะเบียน

 • ราคา: 8,500 บาท/ท่าน 
  • (ราคารวม vat 7% แล้ว แต่ทางหน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
  • สามารถออกใบกำกับภาษีในนามหน่วยงานหรือบุคคลได้ครับ (ออกโดยบริษัท คิวบ์ คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ PDF และ สามารถดู record ย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • ชำระเงินโดยการโอนเงินมายังบัญชีต่อไปนี้
  • บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ หมายเลขบัญชี 416-123639-4

จัดการอบรมโดย บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด (Cube Edu-sine)
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email:  chutimon@datacubeth.ai หรือ eakasit@datacubeth.ai
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งรุ่นที่ 3 แล้วจำนวน 8 ท่าน (รับไม่เกิน 20 ท่าน)

 1. คุณ ปรีชา
 2. คุณ Natthapon
 3. คุณ Rattanawadee
 4. คุณ ศิรวิทย์
 5. คุณ ดนัย
 6. คุณ จุไรรัตน์
 7. คุณ บัลลังก์
 8. คุณ Ramita