เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning (ML) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นการพยากรณ์หรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ในปัจจุบันเทคนิค ML นี้ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลายวงการ ตัวอย่างเช่น 

 • ฝ่ายบุคลากร (Human Resource: HR) 
  • มีการนำเทคนิค ML ไปเรียนรู้ข้อมูลของพนักงานและสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ว่าพนักงานคนใดบ้างมีแนวโน้มที่จะลาออก
 • ด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข (Healthcare) 
  • มีการนำเทคนิค ML ไปช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายX-Ray เพื่อหาตำแหน่งที่ผิดปกติในดวงตาบ้างหรือใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันมาพยากรณ์ว่าน่าจะมีโอกาสเกิดเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือไม่
 • ด้านการเกษตร (Agriculture) 
  • มีการนำเทคนิค ML ไปช่วยแนะนำว่าส่วนไหนของประเทศของจะเพาะปลูกพืชอะไรบ้าง
 • ด้านภูมิศาสตร์ (Geography) 
  • มีการนำเทคนิค ML ไปช่วยพยากรณ์ว่าจะเกิดอุทกภัยที่ส่วนใดของประเทศบ้าง
 • ด้านธุรกิจ(Business) 
  • มีการนำเทคนิค ML ไปช่วยประมาณค่ายอดจำหน่ายสินค้าในอีก1 เดือนถัดไป
 • ภาคอุตสาหกรรม(Industry)
  • มีการนำไปใช้ในเรื่องของการพยากรณ์ว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรใดบ้างมีโอกาสเกิดความผิดปกติในอีก24 หรือ 48 ชั่วโมงถัดไป

หลักสูตรนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคนิคMachine Learning ไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ ทางเราจึงได้ออกแบบเนื้อหาให้ผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาที่มีการทำวิจัยในเชิงประยุกต์(applied research) สามารถนำข้อมูลของตัวเองมาวิเคราะห์ได้ง่ายๆ ผ่านทางซอฟต์แวร์ RapidMiner Go ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม(code) และสามารถทำงานทุกอย่างได้ผ่านทางหน้า web browserเลย ทำไห้ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม 

หัวข้อการอบรม

 • แนะนำการประยุกต์ใช้เทคนิคMachine Learning ในด้านต่างๆ
 • กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการของCRISP-DM
 • การหาข้อมูลมาทำการวิเคราะห์จากเว็บไซต์ต่างๆ เข่น UCI หรือ Kaggle
 • แนวคิดของเทคนิคMachine Learning เบื้องต้น ได้แก่ 
  • เทคนิค Decision Tree
  • เทคนิค Logistic Regression
  • เทคนิค Linear Regression
  • เทคนิค Naive Bayes
  • เทคนิค Support Vector Machine
 • แนวคิดของเทคนิคMachine Learning ขั้นสูง ได้แก่ 
  • เทคนิค Random Forest
  • เทคนิค Gradient Boosted Tree
  • เทคนิค Deep Learning
 • การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง ได้แก่
  • Accuracy
  • Precision
  • Recall
  • Mean Absolute Error (MAE)
  • Root Mean Square Error (RMSE)
 • Workshop การนำเทคนิค Machine Learning ไปใช้งานด้วย RapidMiner Go สำหรับงานด้านต่างๆ เช่น
  • HR Analytics
  • Healthcare
  • Bank and Financial
  • Telco (Telecommunication)

วันและเวลาการอบรม

 • วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30-17:00น.
 • การอบรมแบบ Online

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 2,999 บาท (รวม vat 7% แล้ว แต่สามารถหักภาษี ณ​ ที่จ่าย 3%ในนามบริษัทได้ครับ)

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งมาแล้วจำนวน 4 ท่าน

 1. คุณ กัลยรักษ์
 2. คุณ มาสวีร์
 3. คุณ จีรพร
 4. คุณ เอพร

สำรองที่นั่งได้ที่ฟอร์มด้านล่างเลยนะครับ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)