หลักสูตร Practical Data Science and Machine Learning with RapidMiner TurboPrep and AutoModel (Hybrid (onsite+online)) รุ่นที่ 5

*** เนื้อหาการอบรมครอบคลุมการสอบ RapidMiner certificate เรื่อง Application & Use Cases และ Machine Learning ระดับ Professional ซึ่งlสามารถสอบได้ ฟรี !! ครับ ***

*** เป็นการอบรมแบบ onsite และ online ผ่านระบบ ZOOM และสามารถดู record ย้อนหลังเพื่อทบทวนได้ตลอดครับ ***

ภาพรวมของหลักสูตร

ในปัจจุบันเราได้เข้าสู่ยุคของบิ๊ก ดาต้า (Big Data) ซึ่งมีข้อมูลมากมายและหลากหลายที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของพวกเราเอง เช่น การซื้อสินค้า การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือจากอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) หรืออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ต่างๆ เช่น การวัดความชื้นหรืออุณหภูมิครับ นอกจากนี้การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ดังนั้นในหลายๆ องค์กรจึงอยากนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนี้อาจจะเป็นแบบง่ายๆ เช่น การหาค่าทางสถิติ เช่น ยอดขายรวมในเดือนนี้เป็นเท่าไร หรือ จำนวนผู้เข้ามาชมเว็บไซต์เฉลี่ยแต่ละเดือนในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปี 2021 เป็นจำนวนที่ราย หรือการวิเคราะห์ในแนวของการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ในอีก 3 เดือนข้างหน้ายอดขายเครื่องฟอกอากาศจะเป็นจำนวนกี่เครื่อง

การวิเคราะห์ในส่วนที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การคาดการณ์อนาคตแบบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของ วิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Science ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและหลายบริษัทต้องการ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist มาช่วยงานเป็นจำนวนมาก แต่การเป็น Data Scientist ก็ไม่ได้ง่ายเพราะต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้และรู้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ สถิติ ไปจนถึงเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และอาจจะต้องเข้าใจเชิงธุรกิจอีกด้วยทำให้บริษัทหาคนที่เหมาะสมได้ยากมากทีเดียวครับ ดังนั้นอีกแนวทางหนึ่ง คือ เลือกคนที่ทำงานในด้านธุรกิจมานานจนมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นให้มาเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเน้นผลลัพธ์ของธุรกิจเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้แต่สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแทนได้ครับ คนเหล่านี้จะเรียกว่าเป็น Citizen Data Scientist จากแนวคิดนี้ผมจึงตั้งใจสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้โอกาสทุกคนที่อยากทำงานด้าน Data Science ให้เข้าใจแนวคิดการทำงานของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทาง Machine Learning และลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า RapidMiner ครับ 

หลักสูตรนี้ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมมาจากหลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio 9 ที่ได้มีการอบรมมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ในช่วงที่ผ่านมาซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio ได้มีการ update หลายๆ อย่างทำให้การทำการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น โดยมีการเพิ่มส่วนของ TurboPrep ที่ช่วยในการเตรียมข้อมูลได้แบบง่ายๆ โดยการใช้ GUI แบบใหม่หรือ AutoModel ที่ทำให้การสร้างโมเดลทาง Machine Learning ง่ายขึ้นครับ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการอธิบาย concept พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ ทางด้าน Data Science และ Machine Learning เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีการ RFM Segmentation หรือ การสร้างโมเดลด้วยเทคนิค Decision Tree หรือ Naive Bayes เป็นต้น

ถ้าท่านเคยอบรมหลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio 9 มาก่อน หรือท่านที่สนใจอยากเร่ิมทำทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนใจมาเข้าร่วมเรียนรู้และ update ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้งาน RapidMiner แบบใหม่กับเราในหลักสูตรนี้ครับ ^^

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นิสิต/นักศึกษาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Science และ Machine Learning
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการ update ความรู้ทางด้าน Data Science และ Machine Learning และเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ดีขึ้น
 • บุคลากรทางด้าน IT ที่ต้องการเพิ่มทักษะทาง Data Science และ Machine Learning
 • หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง Data Science และ Machine Learning
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือการซื้อขายสินค้า

เนื้อหาการอบรม (Course Outline)

วันที่ 1

 • แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Science และ Machine Learning และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 • อธิบายแแนวคิดพื้นฐานในการเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้แก่
  • พื้นฐานการเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล (Database)
  • พื้นฐานการเก็บข้อมูลในรูปแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)
 • แนะนำกระบวนการ CRISP-DM เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แนะนำส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9
 • การนำข้อมูลไฟล์ Excel, CSV เข้ามาใช้ใน RapidMiner Studio 9
 • ลักษณะของแอตทริบิวต์ (attribute) ต่างๆ ในชุดข้อมูล
 • การจัดการข้อมูลด้วย RapidMiner Turbo Prep
  • การเลือกแอตทริบิวต์ (attribute) ที่ต้องการ
  • การเลือกข้อมูลตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • การ replace ค่าที่ผิดพลาด
  • การแก้ไขค่าว่าง (Replace Missing Value) แบบต่างๆ
  • การสร้างแอตทริบิวต์หรือตัวแปรใหม่ (Generate Attributes)
  • การแบ่งช่วงข้อมูล (Discretization) แบบต่างๆ
  • การ join ข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกัน
  • การสร้างตาราง Pivot Table
 • Workshop การจัดการข้อมูล transaction การซื้อสินค้า online ด้วย RapidMiner TurboPrep
 • อธิบายแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบต่างๆ ได้แก่
  • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics)
  • การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics)
  • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics)
  • การวิเคราะห์เชิงแนะนำ (Prescriptive Analytics)

วันที่ 2

 • พื้นฐานทางสถิติ (Statistics) และความน่าจะเป็น (Probability)
  • การวัดค่าสถิติต่างๆ เช่น การหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่ากลาง (Median) การหาค่าฐานนิยม (Mode)
  • การคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
  • Rank Order Statistics
  • การหา Outlier ด้วยวิธีการ IQR (Inter Quartile Range)
  • พื้นฐานความน่าจะเป็น (Probability)
 • การแสดงกราฟ (Chart) ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
  • กราฟแท่ง (Bar Chart)
  • กราฟวงกลม (Pie Chart)
  • กราฟเส้น (Line Chart)
  • การการกระจายตัว (Scatter Plot)
 • การแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการ RFM Segmentation
 • ตัวอย่างการแบ่งกลุ่ม RFM Segmentation ด้วย RapidMiner TurboPrep
 • Workshop การแบ่งกลุ่ม RFM Segmentation กับข้อมูล online transactions ด้วย RapidMiner TurboPrep
 • แนวคิดพื้นฐานของเทคนิค Machine Learning
 • เทคนิค Machine Learning ประเภทต่างๆ ได้แก่
  • Unsupervised Learning หรือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
  • Supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
  • Semi-supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน
 • อธิบายแนวคิดขอองการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means Clustering
 • การแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วย RapidMiner AutoModel

วันที่ 3

 • อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการทำ Classification และ Regression
 • การแบ่งข้อมูลเพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล Classification และ Regression
 • ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดล Classification และ Regression ต่างๆ ได้แก่
  • Confusion Matrix
  • Precision
  • Recall
  • F-Measure
  • Accuracy
  • ROC Curve และ AUC (Area Under Curve)
  • Mean Absolute Error (MAE)
  • Root Mean Square Error (RMSE)
 • อธิบายแนวคิดของเทคนิค Decision Tree
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้วย RapidMiner Auto Model
 • อธิบายแนวคิดของเทคนิค Naive Bayes
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้วย RapidMiner Auto Model
 • อธิบายแนวคิดของเทคนิค Linear Regression
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้วย RapidMiner Auto Model
 • อธิบายแนวคิดของเทคนิค Logistic Regression
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้วย RapidMiner Auto Model
 • อธิบายแนวคิดของเทคนิค Support Vector Machines (SVM)
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้วย RapidMiner Auto Model

 วิทยากร

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (Certified RapidMiner Ambassador และ Data Science Team Lead)
บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
 • visiting PhD Student ที่มหาวิทยาลัย York (York University) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์

วันเวลาในการอบรมที่อบรม

 • อบรมแบบ Hybrid (Onsite & Online)
  • วันเวลา: วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 – วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 (อบรมจำนวน 3 วัน) เวลา 9:00-16:30 น.
  • อบรมแบบ Hybrid มีทั้ง onsite ที่ห้องอบรม Cube Space by Data Cube ลาดพร้าวซอย 23 ตรงข้าม MRT ลาดพร้าว
  • และ online ผ่านทาง Zoom

ค่าลงทะเบียน

 • ราคา: 8,500 บาท/ท่าน
  • (ราคารวม vat 7% แล้ว แต่ทางหน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
  • สามารถออกใบกำกับภาษีในนามหน่วยงานหรือบุคคลได้ครับ (ออกโดยบริษัท คิวบ์ คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ PDF
 • ชำระเงินโดยการโอนเงินมายังบัญชีต่อไปนี้
  • บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ หมายเลขบัญชี 416-123639-4

จัดการอบรมโดย บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด (Cube Edu-sine)
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email: eakasit@datacubeth.ai หรือ chutimon@datacubeth.ai
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งรุ่นที่ 5 แล้วจำนวน 4 ท่าน (รับไม่เกิน 20 ท่าน)

 1. คุณ Piyapun
 2. คุณ ณัฐวุฒิ
 3. คุณ ไกรศักดิ์ 
 4. คุณ วิวรรณ

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ ^^)