ความแตกต่างระหว่าง Business Intelligence และ Data Mining

รูปด้านล่างอธิบายความแตกต่างของ BI (Business Intelligence) และ Data Mining หรือ Machine Learning ครับ

business_intelligence_vs_data_mining


ในรูปผมแสดงการเปรียบเทียบใน 2 มุมมองคือ แกนนอน (แกน X) เป็นเรื่องของช่วงเวลาซึ่งตรงกลางคือเวลาปัจจุบัน และทางซ้ายมือคือเวลาในอดีต ส่วนด้านขวามือคือเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ

อีกแกน (แกน Y) จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลครับ ถ้าอยู่ด้านล่างก็จะใช้วิธีการที่ไม่ซับซ้อนมาก เช่น แสดงค่าที่น้อยที่สุด (Minimum) หรือค่ามากที่สุด (Maximum) แต่ถ้าอยู่ด้านบนจะเป็นการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นมีการสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น Linear Regression หรือ Neural Network ครับ

จากรูปจะเห็นว่า BI อยู่ภายใต้เส้นขอบสีแดงนั่นคือ จะเน้นการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและแสดงเป็นค่าสรุปทางสถิติต่างๆ 

แต่ถ้าเป็นเทคนิค Data Mining หรือ Machine Learning จะข้ามมาถึงเส้นสีนำ้เงินได้ นั้นหมายถึงสามารถเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตและมาคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ก็ต้องใช้เทคนิคที่สลับซับซ้ออนกว่า BI ครับ

สรุปง่ายๆ ว่า BI คือการมองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่ Data Mining จะเป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยครับ

#ประสบการณ์ ที่ผ่านมาจะพบว่าว่าทั้งสองแบบมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลครับ และจะมีการเสริมซึ่งกันและกันได้ด้วยครับ

รูปนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือ Data Science and Big Data Analytics: Discovering, analyzing, visualizing and presenting data ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *