หัวข้อการอบรม

 • การใช้งาน Google Big Query เบื้องต้น
 • SQL ใน Big Query
  • Select Data from Table : การเลือกข้อมูลออกมาจากตาราง
   • Select without conditions : การเลือกข้อมูลจากตารางแบบไม่มีเงื่อนไข
   • Select with conditions: การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
  • Select Calculations: ใช้คำสั่ง Select เพื่อการคำนวณ
  • Aggregate Functions: การใช้ functions สำหรับคำนวณ เพื่อสรุปค่าตัวเลขจากตาราง
  • Group By: การจัดกลุ่มข้อมูลตามค่าที่อยู่ใน columns ที่แสดงความเป็นหมดหมู่ข้อมูลภายในตาราง
  • Order By: การเรียงลำดับตามค่าที่อยู่ใน columns ที่อยู่ในตารางที่สนใจ
  • Distinct: การเลือกค่าที่ไม่ซ้ำกันเลยใน columns ที่อยู่ในตารางที่สนใจ
  • Case: แปลงค่าข้อมูลในตารางโดยใช้เงื่อนไข
  • Cast: การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจากค่าที่อยู่ในตาราง
  • Datetime Functions : การใช้ function เกี่ยวกับข้อมูลวันที่
  • Subqueries: การสร้าง query ซ้อน query

วิทยากร

 • คุณกันทรากร จิตต์หาญ
  • Senior Data Scientist
  • บริษัท Cube Analytics Consulting
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
  • บริษัท แสนสิริ (Sansiri) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ได้ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆJMT network services
  • กรมอุตุนิยมวิทยา
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)