ทางเราจัดจำหน่ายหนังสือแบบ Box Set ซึ่งประกอบด้วย

 • หนังสือที่เป็นเชิงทฤษฎีจำนวน 2 เล่ม ได้แก่
  • หนังสือ A Little Book of Big Data and Machine Learning ราคาเล่มละ 250 บาท หนังสือ 4 สีทั้งเล่ม มีเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ได้แก่
   • บทที่ 1 TIME TO DISRUPT! ยุคของการล้มกระดาน ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวก็จะถูกกำจัดออกไป
   • บทที่ 2 BIG DATA & ANALYTICS ยกตัวอย่าง Big Data และ Analytics การประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
   • บทที่ 3 DATA อธิบายลักษณะของข้อมูลแบบต่างๆ
   • บทที่ 4 BIG DATA TECHNOLOGY อธิบายเทคโนโลยีที่เกิดมาเพื่อข้อมูลระดับ Big Data
   • บทที่ 5 BIG DATA & ANALYTICS การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอธิบายแนวคิดของหลากหลายเทคนิค: Machine Learning Algorithms
   • บทที่ 6 DATA ANALYSIS PROCESS & CASE STUDY แนวทางในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
  • หนังสือ Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย) ราคาเล่มละ 400 บาท มีเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ได้แก่
   • บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค ดาต้า ไมน์นิง (Data Mining)
   • บทที่ 2 การหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules)
   • บทที่ 3 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering)
   • บทที่ 4 การจําแนกประเภทข้อมูล (Classifcation)
   • บทที่ 5 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM
 • เอกสารประกอบการอบรมที่เป็น workshop 2 เล่ม ได้แก่
  • เอกสารประกอบการอบรมหัวข้อ Introduction to Customer Segmentation with RapidMiner ราคาเล่มละ 399 บาท มีเนื้อหาทั้งหมด 6 บท ได้แก่
   • บทที่ 1 Introduction to Data Analytics
   • บทที่ 2 CRISP-DM
   • บทที่ 3 Introduction to RapidMiner Platform
   • บทที่ 4 Data Preparation & Enrichment
   • บทที่ 5 Introduction to Segmentation
   • บทที่ 6 Dashboard (report)
  • เอกสารประกอบการอบรมหัวข้อ Introduction to Predictive Modeling with RapidMiner ราคาเล่มละ 499 บาท มีเนื้อหาทั้งหมด 4 บท ได้แก่
   • บทที่ 1 Introduction to Data Mining
   • บทที่ 2 Introduction to RapidMiner Studio 9
   • บทที่ 3 Pre-processing
   • บทที่ 4 Classification

ทั้งหมดนี้ในราคาพิเศษเหลือ 1,299 บาท (จากราคาปกติ 1,548 บาท)