คำอธิบายหลักสูตร

ข้อมูลในองค์กรที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (structured data) จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งการจัดการและเรียกดูข้อมูลจากในฐานข้อมูลนี้จะใช้คำสั่งภาษา SQL (Structured Query Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ได้ซับซ้อนและมีคำสั่งคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ได้ หลักสูตรนี้จึงได้เน้นการเขียนคำสั่ง SQL เบื้องต้นในการดึงข้อมูลออกมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

หัวข้อการอบรม

  • อธิบายลักษณะของข้อมูลแบบต่างๆ
  • อธิบายแนวคิดของการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
  • คำสั่ง SQL เบื้องต้นสำหรับการดึงข้อมูล (select)
  • คำสั่ง SQL ในการดึงข้อมูลมากกว่า 1 ตาราง
  • คำสั่ง SQL ในการสรุปค่า (aggregate) ต่างๆ

วิทยากร

  • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
    Data Science Team Lead บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด