ภาพรวมของหลักสูตร

หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่อง SQL ไปแล้วจากคอร์ส “SQL for Data Analytics” ซึ่งใช้การทำงานด้วย SQL Server เป็นหลักไปแล้ว ในคอร์สนี้เราจะมาดูระบบที่อยู่บน cloud กันบ้างครับ นั่นคือ Google Big Query และ Looker Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และนำข้อมูลไปแสดงผลในรูปแบบ Dashboard

ในคอร์สนี้วิทยากรยังเป็นคุณกันทรากร จิตต์หาญเช่นเดิมครับ

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

 • Basic to Intermediate SQL: ทบทวนการใช้ภาษา SQL ระดับพื้นฐาน ถึงระดับกลาง
  • Select without/ with condition
  • Aggregate functions, Group by and Order by
  • JOIN, UNION/UNION ALL
  • CASE
  • SUBQUERIES
 • Window Functions: สร้าง Window functions ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้
  • Order by
  • Partition by
 • Running Sum, Running Count, Running Average
  • Row number, Rank
  • Ntile : คำนวณ percentile, quartile, หรือ n-tile ที่ข้อมูลใน row นั้นตกอยู่
  • การใช้ Lag และ Lead function
 • UDF User-defined function : สร้าง function สำหรับการคำนวณภายในภาษา SQL
 • Arrays & Structs : ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ
  • Arrays
   • ตัวอย่างคำสั่งสำหรับสร้างตารางที่มีรูปแบบเป็น Arrays
   • ARRAY_AGG : function สำหรับสร้าง Array จากข้อมูลที่อยู่ในตาราง
   • ARRAY_LENGTH: function คำนวณขนาดของ Array
  • Structs
   • ตัวอย่างคำสั่งสำหรับสร้างตารางที่มีรูปแบบเป็น Structs
   • Schema of Struct
   • Dot notation ในการ query ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็น Structs

วันที่ 2

 • BigQuery GIS (Spatial SQL) : การใช้ SQL กับข้อมูลเชิงพื้นที่
  • Spatial Data: ทำความรู้จักกับข้อมูลเชิงพื้นที่
  • Spatial Functions
   • Spatial Object Functions : function สำหรับแสดงคุณสมบัติเฉพาะตัวของ Object นั้น ๆ
   • Spatial Relationship Functions : function สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของ Objects
   • Spatial Join : การ Join ตาราง โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
  • BigQuery Geo Viz : เครื่องมือสำหรับแสดงผลของข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับ BigQuery GIS
 • Looker Studio : เชื่อมโยงข้อมูลตารางให้ BigQuery เพื่อไปแสดงผลบน Looker Studio
  • Connect Data and Join Data : เชื่อมโยงข้อมูลจาก BigQuery มายัง Looker Studio
  • Join Data : ทำการเชื่อมตารางข้อมูลใน Google Data Studio
  • Create Visualization : สร้างการแสดงผลแบบต่าง ๆ
   • Scorecard
   • Pie & Donut Chart
   • Bar & Stacked Bar
   • Table & Pivot Table
   • Filter
   • Add Page
   • Display Spatial Data

วิทยากร

 • คุณกันทรากร จิตต์หาญ
  Senior Data Scientist
  บริษัท Cube Analytics Consulting
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
  • บริษัท แสนสิริ (Sansiri) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ได้ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆ
   • JMT network services
   • กรมอุตุนิยมวิทยา
   • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

รายละเอียดการอบรม

 • วันเสาร์ที่ 26 และ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 5,900 บาท
  • (ราคารวม vat 7% แล้ว แต่ทางหน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
  • สามารถออกใบกำกับภาษีในนามหน่วยงานหรือบุคคลได้ครับ (ออกโดยบริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ PDF 
 • อบรมที่ Cube Space by Data Cube (ชั้น 4 อาคาร ลิขิต ซอยลาดพร้าว 23) ตรงข้าม MRT สถานีลาดพร้าว
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

จัดการอบรมโดย บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด (Cube Edu-sine)
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email:  chutimon@datacubeth.ai หรือ eakasit@datacubeth.ai
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ท่าน

 • คุณ วรศักดิ์
 • คุณ คณนันท์