วิทยากร

 • ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (EAKASIT PACHARAWONGSAKDA)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
 • visiting PhD Student ที่มหาวิทยาลัยยอร์ค (York) ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประวัติการทำงาน

Pacharawongsakda Eakasit Analyst 2014-08-13

 

 • สอบผ่านมาตรฐานและได้รับ RapidMiner Certificate ระดับ Analyst
 • ผู้แต่งหนังสือ An Introduction to Data Mining Techniques (ภาษาไทย)
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์ (data cube)
 • ได้รับทุน visiting PhD Student ณ มหาวิทยาลัยยอร์ค (York) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
 • ได้รับ statement of completion หลักสูตร Data Mining with Weka จากมหาวิทยาลัย Waikato
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • วิทยากรประจำหลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 รุ่นที่ 1-8 ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 – มิถุนายน 2558
 • อาจารย์พิเศษในวิชา Data Warehouse and Data Mining ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 – 9 กรกฏาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-17 มิถุนายน 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท Retail Soft ในเครือ SSUP Group กรุงเทพมหานคร วันที่ 24,26-27 มีนาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 14 มีนาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 20 และ 27 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 และ 2 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 9-11 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining for SME ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 15 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท Western Digital (WD) (Thailand) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18,20 และ 25 พฤศจิกายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท พี ที จี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) วันที่ 14, 19 และ 21 พฤศจิกายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Introduction to Data Mining Techniques ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 กันยายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บมจ. ที โอ ที (TOT) วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 5,7 และ 8 สิงหาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Basic Data Mining for Marketing using RapidMiner Studio 6 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ก่อตั้งหลักสูตร An Introduction to Data Mining (Workshop with WEKA)
 • วิทยากรประจำหลักสูตร Web Application Development using Weka and PHP
 • วิทยากรประจำหลักสูตร Basic Data Mining with WEKA
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO)
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยากรรับเชิญอบรมหลักสูตร An Introduction to Data Mining ณ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) – DTAC
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยากรรับเชิญหลักสูตร ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka รุ่นที่ 1 – 7 สถาบัน Open Source Education Center
 • วิทยากรหัวข้อ “Training Data Mining with Weka” จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 • ผู้เขียนบทความ “ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka” นิตยสาร OpenSource2Day
 • ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน Help Desk ด้วยเทคนิค data mining
 • ประสบการณ์พัฒนาระบบพยาการณ์น้ำฝนด้วยเทคนิค data mining ฯลฯ
 • อดีตผู้ร่วมก่อตั้งและวิทยากรของ หสม. โอเพน ไมเนอร์
 • อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการ Information Systems ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) งานวิจัยด้าน Data Mining, Bioinformatics และ Chemoinformatics
 • อดีตที่ปรึกษาโครงงานปริญญาตรี ห้องปฏิบัติการ Data Analysis and Knowledge Discovery Laboratory (DAKDL) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา

หนังสือและเอกสารประกอบการอบรม
 weka_book_for_beginner weka_php
คู่มือการใช้งาน Weka Explorer เบื้องต้น เอกสารประกอบการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนา WEB APPLICATION ด้วย WEKA และ PHP 
ผลงานวิจัยที่มีส่วนร่วม

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journals)

 1. Eakasit Pacharawongsakda and Thanaruk Theeramunkong (2013), “Predict Subcellular Locations of Singleplex and Multiplex Proteins by Semi-Supervised Learning and Dimension-Reducing General Mode of Chou’s PseAAC”, NanoBioscience, IEEE Transactions on, vol.12, no.4, pp.311-320, Dec. 2013 (Impact Factor (2012): 1.286)
 2. Eakasit Pacharawongsakda and Thanaruk Theeramunkong (2013), “Multi-Label Classification Using Dependent and Independent Dual Space Reduction”, The Computer Journal, Oxford University Press, vol.56, no.9, pp.1113-1135, Feb. 2013 (Impact Factor (2012): 0.755)
 3. Eakasit Pacharawongsakda, Sunai Yokwai and Supawadee Ingsriswang (2009), “Potential natural product discovery from microbes through a diversity-guided computational framework”, Applied Microbiology and Biotechnology, 82: 579 (Impact Factor (2012): 3.689)
 4. Wasna Viratyosin, Supawadee Ingsriswang, Eakasit Pacharawongsakda and Prasit Palittapongarnpim (2008), “Genome-wide subcellular localization of putative outer membrane and extracellular proteins in Leptospira interrogans serovar Lai genome using bioinformatics approaches”, BMC Genomics, 9 (Impact Factor (2012): 4.400)
 5. Supawadee Ingsriswang and Eakasit Pacharawongsakda (2007), “sMOL Explorer: an open source, web-enabled database and exploration tool for Small MOLecules datasets”, Bioinformatics, 18: pp. 2498-2500 (Impact Factor (2012): 5.323)

การประชุมวิขาการระดับนานาชาติ (International Conferences)

 1. Eakasit Pacharawongsakda and Thanaruk Theeramunkong (2013), “A Two-Stage Dual Space Reduction Framework for Multi-label Classification”, Proceedings of the the third Quality issues, measures of interestingness and evaluation of data mining models workshop, Gold Coast, Australia, April 14-17, 2013
 2. Samatcha Thanangthanakij, Eakasit Pacharawongsakda, Nattapong Tongtep, Pakinee Aimmanee and Thanaruk Theeramunkong (2012), “An Empirical Study on Multi- dimensional Sentiment Analysis from User Service Reviews”. Proceedings of the seventh International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Melbourne, Australia, November 8 – 10, 2012 (Cited by 2)
 3. Eakasit Pacharawongsakda, Cholwich Nattee and Thanaruk Theeramunkong (2012), “Improving Multi-label Classification Using Semi-supervised Learning and Dimensionality Reduction”, Proceedings of the twelfth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), Kuching Sarawak, Malaysia, September 3-7, 2012.
 4. Eakasit Pacharawongsakda and Thanaruk Theeramunkong (2012), “Towards More Ecient Multi-Label Classification using Dependent and Independent Dual Space Reduction”, Proceedings of the sixteenth Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD), Kuala Lumpur, Malaysia, May 29- June 1, 2012. (Cited by 4)
 5. Eakasit Pacharawongsakda and Thanaruk Theeramunkong (2011), “Improving Classifier Chains for Multi-label Classification using Dual Space Reduction”, Proceedings of The 6th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Beijing, China, October, 22-24, 2011. (Best Paper Award)
 6. Sunai Yokwai, Boonyarat Phadermrod, Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2008), “Using Molecular Systematics and GIS-based Modeling Approaches for Selection of Potential Sites to Explore the Desirable Microbial Products”, Proceedings of GeoInformatics 2008, Guangzhou, China, June 28-29 2008
 7. Eakasit Pacharawongsakda, Sunai Yokwai, Nitsara Karoonuthaisiri, Duangdao Wichadakul and Supawadee Ingsriswang (2008), “ESTplus: An Integrative System for Comprehensive and Customized EST Analysis and Proteomic Data Matching”, Proceedings of The 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE2008), Shanghai, China. May 16-18, 2008 (Cited by 3)
 8. Duangdao Wichadakul, Supawadee Ingsriswang, Eakasit Pacharawongsakda, Boonyarat Phadermrod and Sunai Yokwai (2008), “ATGC-Dom: Alignment, Tree, and Graph for Comparative proteomes by DOMain architecture”, Proceedings of the 12th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2008), Singapore, Mar 30-Apr 2 2008 (Co-Winner of Poster Special Commendation Award)
 9. Wasna Viratyosin, Supawadee Ingsriswang, Eakasit Pacharawongsakda and Prasit Palittapongarnpim (2005), “Computational Framework Analysis for Secreted Proteins in Leptospira interrogans Genome”, Poster Presentation at of the Third Asia-Pacific Bioinformatics Conference (APBC2005), Singapore, 17-21 January 2005
 10. Supawadee Ingsriswang, Wasna Viratyosin, Eakasit Pacharawongsakda and Prasit Palittapongarnpim (2005), “Post-Prediction through Hierarchical Partitioning and Discriminant Analysis for Decision Support of Putative Secreted Protein Identification”, Poster Presentation at the Third Asia-Pacific Bioinformatics Conference (APBC2005), Singapore, 17-21 January 2005
 11. Eakasit Pacharawongsakda, Supawadee Ingsriswang, Anuttara Nathalang and Warren Brockelman (2004), “Mo-Singto: A Mobile Integrated Data Logging and Mapping System for Study of Forest Regeneration”, Proceedings of the IUFRO4.11 Conference on Applications of Statistics, Information Systems and Computers in Natural Resources Monitoring and Management, Taiwan, June 7-11, 2004.

การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conferences)

 1. Boonyarat Phadermrod, Sunai Yokwai, Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2008), “An Opensource GIS-based Application to Improve the Molecular Systematic Study of Microorganisms in National Parks of Thailand”, Proceedings of the 12th Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 12 International Symposium), Ubon Rajathanee University, Thailand, Mar 27-29 2008 
 2. Eakasit Pacharawongsakda, Thanawin Rakthanmanon, Thanapat Kangkachit and Kritsana Waiyamai (2007), “Prunning Strategies for Improving Sequential Pattern Mining of Protein Sequence Dataset”, Proceedings of the 11th National Computational Science and Engineering Conference (NCSEC 2007), Bangkok, Thailand.
 3. Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2007), “Discovering Discriminative Dipeptides in Subcellular Localization of Gram-Negative Bacterial Proteins”, Proceedings of the 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, (JCSSE2007), Khonkaen, Thailand, 2-4 May 2007, pp. 343- 348
 4. Boonyarat Phadermrod ,Sunai Yokwai, Eakasit Pacharawongsakda, Supawadee Ingsriswang, (2007) “An Open-source Three-Tier Architecture for Mapping Microbial Diversity”, Proceedings of NSTDA Annual Conference, (NAC 2007), Pathumthani, Thailand, 28-30 March 2007
 5. Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2006), “NAT : An Open Source Platform for Searchable Structure and Property Database of Natural Bioactive Compounds”, Proceedings of the 10th National Computational Science and Engineering Conference (NCSEC 2006), Khonkaen, Thailand, 25-27 October 2006, pp.553-560
 6. ! Siriwon Taewijit, Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2006), “Improved Subcellular Localization Prediction of Gram-Positive Bacterial Proteins Using Feature Selection and DDAG-SVM”, Proceedings of the 10th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2006), 25-27 October 2006, Khonkaen, Thailand, pp.535-543
 7. Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2006), “AAA: Automatic AIDS Antiviral Screening System Using SVM with Maximal Frequent Molecular Fragments”, Proceeding of the 10th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE10), Chiangmai, Thailand, March 22-24, pp. 171-175, ISBN: 974-656-924-4
 8. Eakasit Pacharawongsakda and Supawadee Ingsriswang (2005), “Subcellular Localization Prediction of Gram-negative Bacterial Proteins Using Decision Directed Acyclic Graph Support Vector Machines”, Proceeding of the 9th National Computer Science and Engineering Conference, Bangkok (NCSEC 2005), Thailand, 27-28 October 2005, pp.161-170, ISBN-974-677-541-3